BNK48 1st album : River 2-shot event

    

Sign in to follow this  
Followers 0

Event details

Member : Cherprang
Place : WestGate Hall, CentralPlaza WestGate
Time : 10.30

แจ้งย้ายสถานที่การถ่าย 2-shot เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบเส
ริม

15-16 ธันวาคม เปลี่ยนจากเดิมเป็น ณ MCC Hall, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (เฌอปราง, มิวสิค, เนย, อร, ปัญ, โมบายล์)

แต่สำหรับวันที่ 
22-23 ธันวาคม ยังคงเป็นที่ WestGate Hall, CentralPlaza WestGate (เฌอปราง) ตามเดิม

ทางเราต้องขออภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรอบเสริม ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 10:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 10:00 น.

หมายเหตุ หากท่านไม่ได้ลงทะเบียนรอบเสริมไว้ในช่วงวันที่ 9 ถึง 21 กันยายน ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้ และท่านจะสามารถเลือกรอบของสมาชิกที่ท่านได้ลงทะเบียนรอบเสริมได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกได้

#BNK48 #BNK482shot #RIVERTH

à¹à¸¡à¹à¸¡à¸µà¸à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸³à¸à¸±à¸à¸ à¸²à¸à¸­à¸±à¸à¹à¸à¸¡à¸±à¸à¸´

Cr:
https://web.facebook.com/bnk48official/photos/a.849974175129842/1725861187541132/?type=3&theater


Sign in to follow this  
Followers 0

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now